dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ DO ODVOLANIA !!!

 

Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok KCA

Pracovný poriadok KCA

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

           ...

        SMERNICE, ktorými sa riadi KCA

        Interná smernica č.1/2017

        - Poverenie pre zástupcu štatutára KCA ( riaditeľa)

         Interná smernica č. 2/2017

        - O prevádzkovom poriadku dopravy

         Interná smernica č. 3/2017

         - O poskytovaní náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách zamestnancov KCA a spolupracovníkov KCA

         Interná smenica č. 4/2017

         - O sociálnom fonde Kultúrneho centra Abova

         Interná smernica č. 5/2017

         - O obehu účtovných dokladov

         Interná smernica č. 6/2017

          - Pre vedenie účtovníctva

          Interná smernica č. 7/2017

         - Zabezpečenie vykonávania finančnej komtroly

         Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

          Interná smernica č. 1/2011

         - O zebezpečení stravovania

           

             ....

       SMERNICE KSK, ktorými sa KCA riadi

Smernica KSK č.2/2019 o verejnom obstarávaní

Limity VO od 1.1.2010 

Smernica KSK č. 1/2013 o oznamovaní majetkových pomerov vedúcich zamestnancov

 

          SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2019

            zobraziť

  ...... 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018

             zobraziť

            ...

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

     zobraziť

             ...

          SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

               zobraziť

   ...

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROK 2017

     zobraziť