dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ DO ODVOLANIA !!!

 

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Kultúrneho centra Abova so sídlom v Bidovciach, jednej z 23 kultúrnych inštitúcií v Košickom kraji. Zriaďovateľ vypracúva a plní program rozvoja Košického samosprávneho kraja, vykonáva plánovacie činnosti, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady, využíva ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva investičnú a podnikateľskú činnosť, zriaďuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, zúčastňuje sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, pomáha usporiadať vzťahy medzi sídelnými útvarmi v Košickom kraji, rozvíja výchovu a vzdelávanie, prezentuje a rozvíja kultúrne hodnoty, stará sa o ochranu pamiatkového fondu, koordinuje rozvoj cestovného ruchu, koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež, spolupracuje s obcami pri tvorbe programov rozvoja obcí, zúčastňuje sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a orgánmi iných štátov..

Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030):
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-materialy/koncepcia_rozvoja_kultury_2019.pdf

Leták – infografika:
https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-materialy/infografika_koncepcie.pdf

 

 

logoksk

...