dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Kultúrneho centra Abova so sídlom v Bidovciach, jednej z 23 kultúrnych inštitúcií v Košickom kraji. Zriaďovateľ vypracúva a plní program rozvoja Košického samosprávneho kraja, vykonáva plánovacie činnosti, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady, využíva ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva investičnú a podnikateľskú činnosť, zriaďuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, zúčastňuje sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, pomáha usporiadať vzťahy medzi sídelnými útvarmi v Košickom kraji, rozvíja výchovu a vzdelávanie, prezentuje a rozvíja kultúrne hodnoty, stará sa o ochranu pamiatkového fondu, koordinuje rozvoj cestovného ruchu, koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež, spolupracuje s obcami pri tvorbe programov rozvoja obcí, zúčastňuje sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a orgánmi iných štátov..

 

logoksk

...