dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

20. Divadelný Ďurkov 2020

Divadelný Ďurkov je regionálnou postupovou súťažnou prehliadkou. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Je to suťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla a zároveň aj súťažná prehladka amatérskych divadelných súborov dospelých a mládežníckych amatérskych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenančnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je mládež a dospelé publikum.Postupová súžažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Regionálneho kolo súťaže Divadelný Ďurkov

Termín súťaže11.03.2020 - KD Ďurkov

Termín uzávierky: 28.02.2020

Propozície a prihlášky:   http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

                                                                     http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/

 

Šaffova ostroha 2020

Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

Termín súťaže: 29.03.2020 KD Bidovce

Termín uzávierky: 08.03.2020

Propozície a prihlášky: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/

 

Detské divadelné Košice 2020

Detské divadelné Košice sú krajskou postupovou súťažnou prehliadkou. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Krajská postupová súťaž predchádza regionálnu súťažnú prehliadku v jednotlivých regiónoch. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Ďalej je to aj súťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

Krajská súťaž - 24. ročík Detské divadelné Košice - malá krajská scénicka žatva

Termín súťaže: 02.- 03.04.2020 v Divadlo Thália, Mojmírová 1, Košice

Termín uzávierky: 20.03.2020

Propozície a prihlášky:http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/

                                                http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

 

66. Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. 

Regionálneho kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy v kategóriách IV. – V., detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

Termín súťaže: 22.04.2020 ZUŠ Bernolákova 26

 Termín uzávierky:08.04.2020

Propozície a prihlášky:http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/